YMCA – sport a křesťanství

„Tělesná výchova není jen výchova svalů, ale i citu, mravnosti a charakteru.“

YMCA, Křesťanské sdružení mladých lidí (ymca.cz), je organizací, která vznikla již v roce 1844. Na našem území působí s přestávkami již od roku 1921. YMCA je organizací, která je všude ve světě velmi úzce spojována se sportem, a proto o ní píšeme i na těchto stránkách. Když se v USA zeptáte někoho na to, co je to YMCA, řekne vám, že je to plavecký bazén nebo tělocvična ve vedlejší ulici. Ale pravda je, že YMCA, která je největší, nejstarší a nejrozšířenější mládežnickou organizací na světě, toho dělá mnohem více. YMCA tedy není sportovní organizací, jak byste si mohli myslet.

ymca2V severoamerických zemích je však na sport kladen největší důraz a mnoho lidí ji kvůli tomu za sportovní považuje. YMCA však vznikla v Londýně za účelem pomoci mladým lidem ztraceným v rychle se vyvíjejících a odlidšťujících městech Anglie. George Williams, mladý muž, kterému bylo teprve 23 let, začal organizovat biblická setkání pro mladíky ze svého pracoviště a během několika let se z YMCA stala celosvětová organizace. Nebylo mu jedno, jak mladí lidé v jeho okolí žijí, a chtěl jim ukázat, že existuje i něco více než jen výhled těžké práce v továrně až do konce života. Základním stavebním prvkem tedy od začátku byla pomoc lidem, kteří ji potřebují, a reakce na potřeby lidí v místě, kde konkrétní YMCA pracuje.

YMCA byla organizací, která do Československa kromě táborů, osvětové činnosti a organizovaného trávení volného času přinesla i mnoho nových sportů. Například lukostřelbu, playgroundball (dnešní softbal), a především basketbal a volejbal. Basketbal i volejbal jsou sporty, které vznikly v YMCA. Již od začátku svého působení YMCA vždy reagovala na potřeby mladých lidí. V roce 1891 ymkařský sportovní trenér ve státě Massachusetts, James Naismith, vynalezl basketbal. V roce 1895 se jím nechal inspirovat William G. Morgan z YMCA ve stejném státě a vymyslel pro svět volejbal. V uruguayské YMCA vznikl další sport, a to futsal.

Průkopnická sportovní činnost se tedy organizaci YMCA rozhodně nedá odepřít. Sport v YMCA však vždy znamenal více, než jen dobrou zábavu pro vyplnění nevyužitého času. Šlo o rozvoj těla, duše, ale i ducha. Sport byl součástí výchovy mladých mužů a jednalo se o tzv. tělesnou výchovu k charakteru. I Lewis W. Reiss, ředitel tělovýchovy YMCA ve 30. letech v Československu, se nechal slyšet: „Dobrý sportsman nikdy nešidí, aby dosáhl vítězství, nikdy nepoužije nečestných výhod. Ale z druhé strany rád použije každé čestné výhody a dává tělo, srdce i duši do hry.“

Kéž by se i v dnešní době všichni sportovci drželi těchto zásad. Nikdy tedy nešlo jen o samotnou fyzickou aktivitu, důležitou roli hrál princip fairplay, vytrvalosti, překonání sebe sama a úcty k protihráčům. YMCA v první republice výrazně přispívala k rozvoji sportovní výchovy investicemi do sportovišť. V Paláci YMCA v Praze se lidé mohli setkat s krytým bazénem s teplou vodou, klopenou běžeckou dráhou či gymnastickou halou. Historická sportoviště v ulici Na Poříčí najdete až dodnes. Díky YMCA se po celé naší zemi postavily desítky hřišť, sportovišť a bazénů. Vzhledem k dobrým podmínkám, výbornému vedení a vybavení se staly oddíly YMCA (nejúspěšnější oddíl nesl název Uncas po indiánském náčelníkovi) prvními reprezentanty Československa v basketbalu a účastnily se letní olympiády v Berlíně v roce 1936. V tomto sportu neměla YMCA konkurenci až do druhé světové války.

Díky svému přínosu pro rozvoj sportu u nás je YMCA členem Českého olympijského výboru. Během druhé světové války byla YMCA organizací nechtěnou a zakázanou. Po skončení války se její činnost podařilo obnovit, ale po roce 1948 se dostala do nelibosti komunistického režimu a její činnost byla nuceně ukončena v roce 1951. Po neúspěšných snahách o obnovení okolo roku 1968 se podařilo organizaci znovu přivést k životu až po revoluci, a to v roce 1990. YMCA v České republice byla ustavena v roce 1992. V současnosti v České republice funguje 25 poboček, které najdete v 11 krajích. Každá YMCA má své specifiké programy.

Abychom mohli shrnout, co vlastně YMCA u nás dělá, musíme říct, že reaguje na potřeby lidí v místě, ve kterém působí. Z nejdůležitějších programů bychom jistě měli zmínit pořádání letních táborů, které jsou pro organizaci tradiční (YMCA spolupořádala i vůbec první letní tábor na světě v roce 1907) a ročně proběhene okolo 50 ymkařských táborů. Dále jsou významné nízkoprahové kluby, mateřská centra a manželská setkání. Z velmi specifikých ymkařských programů je potřeba zmínit Ten Sing (tensing.cz), hudebně-kreativní aktivitu pro náctileté, která pochází z Norska. Jedná se o pop-rockový sbor doplněný o kapelu, divadlo, tanec a další workshopy, ale jako všechno v YMCA má hlubší smysl.

A dále také YMCA skaut (ymcats.cz), který skrze oddílovou činnost a pořádání letních táborů pomáhá mladým lidem. V obou těchto programech hraje významnou roli výchova mladých lidí k demokracii a k přebírání odpovědnosti za sebe i za druhé. YMCA chce dávat prostor mladým lidem se vyjádřit, a proto v roce 2016 spustila kampaň #NENIMITOJEDNO, do které se můžete zapojit i vy (nenimitojedno.cz). YMCA je organizací ekumenickou, která chce nabízet prostor pro smysluplné trávení volného času, které povede k šíření Božího království mezi lidmi. Posláním organizace je usilovat o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla. Znak YMCA, rovnostranný červený trojúhelník, představuje právě tyto tři složky člověka – ducha, duši a tělo. YMCA je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností. Jedním z jejích úkolů je vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění.

Pro doplnění ještě možno použít „Desatero dobrého sportu“ od Hugh S. Fullertona:

1. Nevzdáš se.
2. Nebudeš hledati výmluv pro své chyby.
3. Nebudeš se honositi svým vítězstvím.
4. Nemáš sklesnouti po prohře.
5. Nebudeš nečestně používat výhod.
6. Neklaď podmínek, jichž bys sám nemohl přijmouti.
7. Buď vždy ochoten přenechati hráči hru ve stínu.
8. Nebudeš podceňovati soka, aniž přeceňovati sebe.
9. Pamatuj si, že jde o zápas; kdo jinak smýšlí, je slaboch a ne sportsman.
10. Měj v úctě hru, kterou hraješ, poněvadž kdo ztratil čestně, zvítězil i při prohře.
f(Z časopisu YMCA, číslo 3, květen 1923).

Komentáře