Pán Ježíš a učitelství

Pán Ježíš mezi učiteli. Je to úplně první zmínka, kterou o Pánu Ježíši máme, kdy sám aktivně něco dělá. Bylo mu tehdy asi dvanáct let. Když ho rodiče po třech dnech hledání nalezli, byl v jeruzalémském chrámě. Seděl tam mezi učiteli, naslouchal a dával jim otázky. (Lk 2,46) Inu – židovská škola. To je taková židovská moudrost, že „umět se dobře zeptat je lepší než umět dobře odpovědět“. A Pán Ježíš zvládl obojí – vždyť všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. (Lk 2,47)

Když vyrostl, byl sám lidmi kolem sebe jako učitel vnímán. A nejen učitel ledasjaký! Nikodém mu řekl: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ (J 3,2) Ježíšových výjimečných učitelských kompetencí si všimli všichni. Zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci. (Mt 7,28–29)

Svůj učitelský úkol Pán Ježíš tak říkajíc delegoval na své učedníky. Před svým odchodem jim řekl: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28,19–20)

Když učedníkům říkal „…ani si nedávejte říkat,Učiteli’: váš učitel je jeden, Kristus“ (Mt 23,10), šlo mu jistě o to, aby byl jeho učitelský úřad vnímán výjimečně. Jde o to, aby si učedníci stále uvědomovali, že žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. (Lk 6,40) Bylo by špatné, kdyby se učedníci nějak povyšovali jeden nad druhého proto, že jeden druhého učí. Vždyť ve sebevzdělávání musí jeden každý z nich pokračovat i po Ježíšově odchodu. Je třeba, aby se nechali vést Duchem svatým, kterého jim poslal Otec ve jménu Ježí‑ šově, ten je postupně bude učit všemu a bude jim připomínat všecko, co jim Pán Ježíš řekl. (J 14,26)

Ejhle, tři pedagogické zásady se nám tu vylouply:
1, Správný učitel musí umět otázky dávat i na otázky odpovídat.
2, Správný učitel vychovává nejen slovy, ale i svým životním příkladem.
3, Správný učitel se sám celý život vzdělává.

Komentáře