Dříve nebyly na děti kladeny takové nároky jako dnes

Posláním Služby pro rodinu a dítě Diakonie SKP Praha je podporovat rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci. Cílem je pomoci rodině vytvářet bezpečné a stabilní prostředí pro vývoj dětí. O službě jsme si povídali s její vedoucí Silvií Ročovskou.

Kdo je váš typický klient? Laik si představí matku samoživitelku s nižším vzděláním a nízkými příjmy. Odpovídá to skutečnosti, nebo je to zkreslený pohled?
Z větší části to je tak, jak říkáte – často se jedná o neúplné rodiny, ale zrovna tak máme dost rodin úplných. Problémy ve výchově dětí a narušená komunikace v rodině se týká bohužel všech rodin napříč různým stupněm vzdělání a příjmu.

Nabízíte rodinám podporu v celé řadě oblastí. Od pomoci s výchovou a péčí o dítě přes vztahy v rodině až třeba po pomoc se sestavováním rodinného rozpočtu. S jakým problémem se na vás klienti nejčastěji obracejí?
Nejčastěji se na nás obracejí rodiny, které řeší současně několik problémů najednou. Podle statistických dat je to na prvním místě výchova a péče o dítě a finanční zajištění rodiny. Výchova dítěte se týká především dětí školního věku. Většinu dětí máme ve věku dospívání a chvíli před ním. Dvanáctiletý potomek má už svoji hlavu a klima v rodině se mění vlivem přirozených vývojových změn. Na to by měla rodina flexibilně reagovat – pravidla v rodině změnit, pokud již nějaká byla vytvořena. S rodinami řešíme problémy s chováním dětí doma i ve škole, školní neprospívání a vůbec vše, co se týká života dítěte včetně navazování sociálních vztahů a volnočasových aktivit. Problematický je jakýkoliv extrémní výchovný styl – příliš liberální, který nedává pravidla a jasné hranice, i styl autoritářský s vysokými nároky na dítě.

A finanční zajištění rodiny?
Ekonomická situace v rodině je samostatná kapitola. Materiální chudoba ovlivňuje několik dalších oblastí – rodina má nestabilní a nekvalitní bydlení, nestabilní příjem, což souvisí se zadlužeností a celkovou mírou stresu v rodině. Snažíme se, aby se znevýhodnění těchto rodin eliminovalo a aby nebránilo začlenit se do naší společnosti.

Mají nepříznivé situace v rodinách specificky novou, současnou souvislost? Často je například zmiňována všudypřítomná a snadná dostupnost pasivního rozptýlení, které nabízí televize, internet či takzvané informační technologie. Má to podle vás vliv na schopnost dobře zvládat chod rodiny, či spíše nikoliv?
Domnívám se, že televize, internet a další informační technologie nemají vliv na schopnost dobře zvládat chod rodiny. Odpověď není snadná. Nepříznivé situace v rodině vznikají z nejrůznějších důvodů. Mezi výrazné vnější vlivy patří chudoba, o které už jsem mluvila. Mnoho rodičů, kteří k nám dochází, má nízké vzdělání a jejich výdělek nedostačuje k pokrytí nákladů rodinného života. Důsledkem chudoby může rodina poměrně rychle přijít o střechu nad hlavou – zvlášť, pokud je jeden z rodičů nezaměstnaný. Účinek chudoby umocňuje také nedostatečná nebo vůbec žádná podpora v širší rodině a s ní související malá schopnost navazovat vztahy. Z vnitřních ohrožení rodiny pak hraje důležitou roli rozpad rodiny, dlouhodobá vážná nemoc rodiče, závislost na návykových látkách či jakákoliv změna, která způsobuje rozkolísání života v rodině. Rodiče, kteří k nám docházejí, často sami vyrostli v těžkých podmínkách a nemají odkud brát nebo mají vlivem současné situace sníženou kapacitu vyladit se na potřeby dítěte.

Nabízíte pomoc i se vzděláváním dětí. Čím to, že problémy se vzděláváním a případnou pomoc rodičům nezvládnou řešit samy školy?
To je dobrá otázka. Dříve pravděpodobně nebyly na děti kladeny takové nároky jako dnes. V současné době se dítě potřebuje na školu připravovat i doma, a pokud nemá nikoho, kdo mu s tím pomůže, dostává se do problémů, které ovlivňují jeho sebehodnocení. Při práci s rodinou jsme vždy v kontaktu se školou a pátráme po možnostech, jak by mohla žáka podpořit. Faktem ale je, že doučování v jiném prostředí než ve škole, třeba v exkluzivním vztahu s dobrovolníkem, je pro dítě mnohem lepší.

Dobrovolnický program je důležitou součástí vašich služeb. Jaké předpoklady by měl dobrovolník mít, kromě ochoty nabídnout svůj volný čas? Dobrovolník by měl být zralou osobností, která chce druhým dávat, zároveň však v dávání neztrácí samu sebe, svoje potřeby a přání. Každému dobrovolníkovi pomáháme na počátku činnosti odhalovat jeho motivaci, která je pro práci určující. Dobrovolník by měl být také schopen slevit ze svých vznešených cílů, kterým někdy konkrétní rodina není schopna dostát. Rovněž je zapotřebí, aby se dokázal naladit na hodnoty a principy naší práce s rodinou. Konkrétně to znamená, že např. princip „podpora samostatnosti a autonomie klienta“ stojí nad našimi, tudíž i dobrovolníkovými cíli a často dělá těžkou hlavu jak pracovníkům, tak dobrovolníkům.

Jak se vám zatím dobrovolnictví osvědčilo?
Dobrovolnický program vhodně doplňuje naši službu a zvyšuje její efektivitu. Dobrovolnická činnost pomáhá dětem nejen s přípravou do školy, ale i se smysluplným trávením volného času. Prostřednictvím vztahu mezi dobrovolníkem a dítětem se doplňují slabé přirozené sociální vztahy v rodinách a v blízkém okolí dítěte a zároveň se tlumí rizika jejich prostředí. Vedle zlepšování školního prospěchu jako výsledného efektu má dítě ve svém životě dalšího pomocníka, který mu nabízí nové hodnoty, zájmy a věnuje mu individuální pozornost, po které všichni toužíme.

Máte dobrovolníků dostatek, či nikoliv? Na koho se mohou zájemci o dobrovolnictví obrátit?
Dobrovolníků nikdy není dost. Poptávka rodin převyšuje naši nabídku. Zájemci se mohou obrátit na mne jako vedoucího služby, v tuto chvíli jsem zároveň i koordinátorem dobrovolníků, případně na kteroukoliv moji kolegyni.

Kontakt pro zájemce o dobrovolnictví: Mgr. S. Ročovská, tel.: 777 734 182.

Komentáře